نمای کلی:

سرای دُر بلوچ شامل 30 واحد اقامتی(کَپَر) بوده که از این کَپَرها تعداد 16 واحد آن بصورت کَپَر گرد و 12 واحد کَپَر مستطیلی و هم‌چنین 2 واحد کَپَر بصورت VIP طراحی و اجرا گردیده است.